Toruńskie Technikum Informatyczne
 
Do 24 maja
 
na terenie Szkoły nie są realizowane
 
zajęcia dydaktyczne.

 Zajęcia odbywają się w formie zdalnej.


 

Kształcimy w zawodzie Technik informatyk

 KWALIFIKACJE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

UWAGA: Kształcimy w zawodzie Technik programista 

 KWALIFIKACJE:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Sprawozdanie z innowacji

„Akademia programowania”

w roku szkolnym 2016/2017

W związku z przystąpieniem szkoły do programu MEN „Pilotażowe wdrożenie podstawy programowej z programowania w edukacji

formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczce”. Od dnia 01.09. 2016 r. w szkole przeprowadzone zostały zajęcia zgodnie z własnym programem innowacyjnym pt. „Akademia Programowania”.

Innowacja miała charakter zajęć edukacyjno – wychowawczych i była realizowana w ramach zajęć z informatyki i zajęć informatycznych zawodowych.

Innowacja zawierała w swoich zapisach wszystkie cele szczegółowe – treści nauczania, obowiązującej podstawy programowej dla przedmiotu  informatyka.

Innowacyjność dotyczyła głównie form, metod i zadań dla uczniów.

Głównym celem innowacji było: 

 1. kształcenie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów; dobra organizacja pracy podczas rozwiązywania problemów oraz budowa kompetencji potrzebnych do współpracy, niezbędnych dzisiaj w niemal w każdym zawodzie.
 2. myślenie komputacyjne – umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych przedmiotów metodami wywodzącymi się z informatyki; Kształcenie przez rozwiązywanie problemów, Spiralność kształcenia.
 3. kształcenie umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji oraz programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera, a także innych urządzeń cyfrowych,
 4. znalezienie rozwiązania na drodze kreatywnego, logicznego i abstrakcyjnego myślenia przez określenie dla niego algorytmu, po realizację rozwiązania z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych oraz związanych z nimi aplikacji,

W ramach zajęć z innowacji pedagogicznej uczniowie:

 1. Korzystali ze środowiska CodeBlocks, platformy e-learningowej  https://www.tutorialspoint.com/  i środowiska Dobot;
 2. Poznali podstawowe zagadnienia z algorytmiki i programowania.
 3. Dowiedzieli się co to jest algorytm, poznali sposoby przedstawiania algorytmów, jak deklarujemy zmienne i stałe.
 4. Poznali strukturę programu języka C++ w środowisku CodeBlocks oraz podstawowe instrukcje warunkowe, iteracyjne i wielokrotnego wyboru.
 5. Uczniowie poznali funkcje, rekurencję, tablice w C++;
 6. Poznali strukturę programu w środowisku Scratch oraz zasady programowania ruchów robotów;
 7. W ramach zajęć poznali między innymi podstawy programowania doskonalące wiedzę w zakresie matematyki i przedmiotów zawodowych informatycznych, rozwijali wyobraźnię przestrzenną i kreatywność.
 8. Uczniowie wykonywali zadania matematyczne uwzględniając wszystkie sposoby zapisu algorytmu: schemat blokowy, lista kroków, pseudojęzyk, kod programu w języku C++.  

Realizacja zamierzonych w innowacji celów pozwoliła nam wyposażyć uczniów w nowe umiejętności, które z pewnością będą im przydatne w dalszym procesie kształcenia.

Na podstawie przeprowadzonej ankiety możemy stwierdzić, że:

 • W przeważającej większości młodzież jest za prowadzeniem nauki programowania podczas zajęć z informatyki.
 • Jednak ich ciekawość została zaspokojona w stopniu średnim lub niewystarczającym
 • Na pytanie czy zajęcia zaspokoiły Twoje oczekiwania uczniowie przeważnie zaznaczali  odpowiedź średnio;

Uczestnicy projektu:

W realizacji programu uczestniczyli: Teresa Piotrowska-Cichocka, Wojciech Kalisiewicz, Wojciech Marszałkowski, uczniowie TTI;

Wsparcie

Podczas pilotażu zostały uruchomione różnorodne formy wsparcia dla nauczycieli informatyki ułatwiające samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego;

http://iwe.mat.umk.pl/

http://www.cku.torun.pl/todmidn/index.php/terminarz;

Prezentacja multimedialna

Opracowała: Teresa Piotrowska –Cichocka,

cww trust seal