Współpraca z CISCO

Program bezpłatnej nauki!

Nauka bezpłatna dla wszystkich

uczniów klasy pierwszej

w roku szkolnym 2019/2020

wiecej

Patronat WSG

Od roku szkolnego 2011/2012 Toruńskie Technikum Informatyczne zostało objęte patronatem naukowym przez Instytut Informatyki i Mechatroniki WSG w Bydgoszczy.

Więcej

Dlaczego warto uczyć się z nami?

 Już od września 2017 roku kształce­nie w szkole prywatnej w Toruniu do­stępne będzie dla wszystkich,

 • nauka w Toruńskim Technikum Infor­matycznym będzie w przyszłym roku bezpłatna, a dodatkowo nasi uczniowie otrzymają gratis podręczniki,
 • absolwenci Toruńskiego Technikum Informatycznego opuszczą szkołę wy­posażeni w wiadomości i umiejętności, które przełożą się na pewny sukces na rynku pracy,

 

 • kierunek kształcenia pozwala na zdo­ bycie zawodu, który umożliwia zarów­no prowadzenie własnej działalności gospodarczej, pracę w lokalnej firmie, ale też w wielkiej korporacji,
 • kierunek zachęca wieloma ścieżkami rozwoju: techniczna obsługa sprzętu komputerowego, serwis i montaż lokal­nych sied komputerowych, administro­wanie siedami, tworzenie baz danych, stron www czy szeroko pojęte progra­mowanie - to tylko niektóre z nich,
 • przez cały okres nauki szkoła oferuje uczniom bezpłatnie oprogramowanie Microsoft Imagine Premium (dawny DieamSpark), absołwena mogą z nie­go również koizystać w warunkach do­mowych podczas kontynuowania nauki na kursach, szkoleniach, w szkołach policealnych lub na studiach wyższych,
 • szkoła korzysta ze wspaida procesu dydaktycznego w ramach międzynaro­dowego programu Akademii Sieciowej  Cisco, która świadczy usługi edukacyjne w obszarze wykorzystywania najnow­szych technologii teleinformatycznych w opardu o autoryzowane standardy cisco Systems;
 • w ramach realizowanych komputero­wych lekcji multimedialnych, które do­starcza Akademia, uczniowie zdobywa­ją umiejętnośd i kompetencje, będące niezwykle pizydatne w przyszłej pracy zawodowej; powyższe umiejętnośd i kompetencje potwierdzone zostają stosownymi certyfikatami,
 • kadra z kilkunastoletnim doświad­czeniem, która nieustannie uzupełnia i aktualizuje swoją wiedzę, a także wyposażone w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne pracownie komputerowe to gwarancja sukcesu,
 • opiekę nad uczniami naszej szkoły sprawują oprócz kadry dydaktycznej, pedagog, psycholog i pielęgniarka,
 • nasza oferta jest także przeznaczona dla uczniów ze specjalnymi potrzeba­mi edukacyjnymi. Od początku dzia- łalnośd TTI przyjmujemy do szkoły młodzież z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego; jako jedyni w regionie zatrudniamy nauczycieli wspomagających,
   
 • dla zwiększenia bezpieczeństwa ucz­niów szkoła objęta jest monitoringiem. a dla zwiększenia komfortu nauki sale dydaktyczne są klimatyzowane,
 • nauka w Toruńskim Technikum Infor­matycznym to kilkuletni okres spędzony z pizyjadółmi o podobnych zaintereso­waniach w kameralnej atmosferze,
 • to również okazja do spróbowania swoich sit w organizowaniu wydeczki szkolnej, imprezy charytatywnej czy stwoizenia autorskiej audycji "radio­wej" (radio węzeł),
 • bezpośrednia niemal bliskość dworca PKS gwarantuje młodzieży spoza Toru­nia zdrowy i spokojny sen:),
 • uczniowie mają dostęp do kąaka so­cjalnego, w którym istnieje możliwość podgrzania sobie posiłku, co ma zna­czenie zwłaszcza w przypadku uczniów dojeżdżających do szkoły,
 • szkoła jest ośrodkiem egzaminacyj­nym, a jej uczniowie przystępują do egzaminów na kwalifikacje w zawodzie w znanych sobie warunkach,
 • Każdy absolwent gimnazjum za­interesowany informatyką nie powi­nien przejść obojętnie wobec oferty Toruńskiego Technikum Infoimatycz- nego.
 • Pomagamy także przenieść się do naszej szkoły do klas programowo wyższych uczniom starszych klas tech­nikum, których oczekiwań nie spełniła dotychczasowa szkoła.

 

ZAPRASZAMY!