Kształcimy w zawodzie

Technik informatyk

KWALIFIKACJE:

EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Języki obce

Pierwszy język obcy:
 angielski (od podstaw, 3h/3h/3h/3h)
 angielski (kontynuacja, 3h/3h/3h/3h)

Drugi język obcy:

niemiecki/hiszpański/francuski

(od podstaw, 2h/2h/1h/0h)

Specyfika rekrutacji:

ZASADY REKRUTACJI do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 w Toruńskim Technikum Informatycznym w Toruniu

I. Podstawa prawna

·Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe

· Zarządzenie Nr 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej - trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim 

II. Nabór do Toruńskiego Technikum Informatycznego odbywa się w formie elektronicznej pod adresem www.torun.e-omikron.pl 


KRYTERIA REKRUTACJI

1. O przyjęcie do klas pierwszych mogą się ubiegać absolwenci gimnazjów.


2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym laureaci konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych - są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów przyjętych poniżej (do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty).

3. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za świadectwo ukończenia gimnazjum, egzamin gimnazjalny i inne osiągnięcia zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz zapisami zamieszczonymi w Statucie Toruńskiego Technikum Informatycznego.


4. W procesie rekrutacji do klasy pierwszej Toruńskiego Technikum Informatycznego

w roku szkolnym 2017/2018 punktowane będą następujące przedmioty:

  • język polski
  • język obcy
  • matematyka
  • informatyka

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

5. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania na pierwszym etapie procesu rekrutacji

w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 200. 

6. Za oceny z języka polskiego, języka angielskiego (lub innego obcego, z którego kandydat
ma ocenę na świadectwie), matematyki i informatyki na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się odpowiednio:

- stopień celujący - 18 punktów

- stopień bardzo dobry - 17 punktów

-  stopień dobry - 14 punktów

- stopień dostateczny - 8 punktów

- stopień dopuszczający - 2 punkty

(maksymalnie 72 punkty)

7. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się  + 7 punktów

8. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia szczególne wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  to 18 (punktowane zgodnie

z obowiązującymi przepisami).

9. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,

w tym w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

10. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w przypadku wyniku egzaminu gimnazjalnego wynosi 100 - przedstawiony w procentach wynik z:

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

mnoży się przez 0,2.

II i III ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

11. Kryteria dodatkowe:

A- stosowane na II etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego;  

B- stosowane na III etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego/ brane pod uwagę łącznie:

A

Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu

na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej (dokument może być składany w oryginale/ w notarialnie poświadczonej kopii/

w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu)

B

Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów wyszczególnione zostały w Regulaminie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do Toruńskiego Technikum Informatycznego

z dnia 10.05.2017 r.)

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy
o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym przyznaje się za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki:

 - stopień celujący - 20 punktów

- stopień bardzo dobry - 18 punktów

-  stopień dobry - 13 punktów

- stopień dostateczny - 8 punktów

- stopień dopuszczający - 2 punkty

b) historii i wiedzy o społeczeństwie:

- stopień celujący - 20 punktów

- stopień bardzo dobry - 18 punktów

-  stopień dobry - 13 punktów

- stopień dostateczny - 8 punktów

- stopień dopuszczający - 2 punkty,

a liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

c) biologii, chemii, fizyki i geografii :

a) celujący-  20 punktów

b) bardzo dobry - 18 punktów

c) dobry - 13 punktów

d) dostateczny - 8 punktów,

e) dopuszczający - 2 punkty,

a liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d) z języka obcego nowożytnego:

a) celujący- 20 punktów,

b) bardzo dobry - 18 punktów,

c) dobry - 13 punktów,

d) dostateczny - 8 punktów,

e) dopuszczający - 2 punkty.

13. O przyjęcie do Toruńskiego Technikum Informatycznego mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali w procesie rekrutacji minimum 50 punktów.

14. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły.

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.